تاريخ : چهارشنبه ۲۹ آبان۱۳۸۷ | ۱۶:۳۶ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                                          ( قضیه دندا ن پُر ما جرا )

                             

طبق دستور جنا ب دکتر دندان پزشک  طرف قرار د اد با اداره  به را دیو لوژی رفته و  عکسی 

از دندا ن عقل گر فته وخد مت ا یشا ن بر دم ، دکتر  نگا هی به عکس اندا خت و گفت  شما

با ید به یک متخصص  ر یشه مرا جعه کنید . پر کر دن دندا ن عقل  کار سا ده ا ی نیست و

 اصو لاْ وجود دندان عقل در دها ن چندان ضرورتی ندارد ، معمولاْ آ نرا می کشند و هما نطور

که کفتم  با ید به یک متخصص ریشه  مرا جعه کنید . در حا لیکه نیم کره ی  سمت را ست

سرو بخشی از گو ش و فک من  درد می کرد و چند روزی حا لم را گر فته بود تا آ نکه متو جه

شدم مر بو ط به خا لی شدن  دندان عقلم ا ست که چند سا ل قبل تو سط همین دکتر پر 

شده بوداز جناب د کترخو استم که یک جرا ح ریشه دندان که طرف قرار داد با نک با شد

به من  معرفی کند ، ایشا ن شما ره ای را دادند که همچنان فول تایم روی ا نسرینگ بود

 و من پیام و شما ره گذا شتم  اما خبری نشد که نشد خلا صه مجبــــــــــور شدم با بخش 

 خد ما ت در ما نی با نک تما س بگیرم و با نو یی شما ره ا ی گو یا را در ا ختیا رم قرار داد

ازطریق شما ره ی گو یا چند متخصص جرا ح ریشه طرف قرار داد با نک یا فتــــــــم و به

 نزدیکترین آ نها مر ا جعه نمو ده متو جه شدم ایشا ن از آن سا ختما ن رفتـــــــــــه ا ند .

خلا صه بعد از تحمل چند روز درد در نا حیه ی  فو ق ا لذکر ، در حا لیکه سر گردان از

پله های آن سا ختمات ن پزشکان  مقا بل پارک بهجت آ باد پا یین می آ مدم ، دختر خانم

جوا نی که من را درحال سرگر دا نی د رخیا با ن اطراف و همچنین طبقات آ ن سا ختما ن

 مشا هده نمو ده بود با دلسو زی گفت : شما می تو ا نید به کلینیک "ز" که همین نزدیک

است مر ا جعه کنید شا ید پز شک مو ردنظرتا ن آ نجا با شد . و من که هم ا زسرگردا نی

و هم تحمل درد دندا ن بسیا رکلا فه شده بو دم ، به آ ن کلینیک دندا ن پزشکی مرا جعه 

نمو ده و گفتند جنا ب دکتر "..." با ا ین کلینیک همکا ری می کنند اما بطور خصو صی و

ایشا ن دیگر طرف قرار داد با نک " ت " نیستند، و لی مبلغ را در دفتر بیمه ی شمــــــــا

 می نو یسند که  از با نک در یا فت کنید.

شد ت درد و سر گر دا نی بد جو ری  کلا فه ام  کر ده بو د با اشا ره گفتم با شه و سپس

عکس را دادم منشی و ایشا ن بر در اطا قی دیگر چند لحظ بر گشت و گفت : کشیدن 

دندان شما کا رسختی است و متخصص ریشه گفته که مبلغ آ ن صدو پنجاه هزا رتومان

می شو د .گفتم فقط برا ی یک کشیدن ؟!گفت بله خا نم جرا حی لا زم داردنیم سا عت

شا ید هم چهل و پنج دقیقه طو ل بکشد . 

حا لادیگرترس و دلهره هم به د ندا ن درد و سرگردا نی خسته کننده ام  اضا فه شده بود.

بخصو ص که می دا نستم طبق تعرفه ی اداره ی بهدا شت با نک بخشی ا زا ین هز ینه

را ا ز حقو ق با ز نشستگی با ید بپردازیم و خلا صه  با یک حال گیری غیر قا بل اجتنا ب

موا جه شده بودم . به منشی گفتم : ولی من پو ل همرا هم نیست.!

گفت اشکا لی نداره فرم را پرکن برای فردا به شما وقت می دهم و چون خانم خوبی

هستید شا ید ا ز جنا ب دکتر مقداری  تخفیف بگیرم و صدو سی هزا ر تو ما ن اجرت

کشیدن دندا نتا ن بشود ، ا لبته فقط شا ید ، صد در صد قو ل نمی دم.

فرم را به من داد که پرکنم به قو ل هموطنهای آذر ی زبا ن دیدم  ددم وای آنچنا ن

سوآ لا تی شده که گو یی می خو اهند جمجمه ام را در آ ورده و جایش را با دهلیز 

چپ و بطن را ست عو ض کنند.!!!!!

خلا صه در آ ن لحظ تحت فشا ر درد دندان حا ضر بو دم حکم اعدا مم را هم امضا ء کنم.

فرم را امضا ء نموده و بطرف منزل نا لا ن  خسته و بی رمق را هی شسدم تا فر دا از

شر ا ین دندا ن پُر ما جرا خلا ص شوم . در طو ل را ه فکر کردم ا گرقرارا ست  دندا ن

پزشک طرف قرار دا د با نک نبا شد پس چرا به یک متخصص ریشه دندا ن نزدیک منزل

 مرا جعه نکنم .؟! و قتی از ماشین پیا ده شدم در حا لیکه  عکس را دیو لو ژی دندان

 همرا هم بود وارد سا ختما ن دندا ن پز شکا ن نبش خیا با ن با قر خا ن شدم.

خلا صه درآ ن سا ختما نها نیز و قا یعی رو یت نمو دم که ازخو صله ا ین مقا له خارج-

 است .القصه همیشه فکر غلطی را با خود حمل می نمو دم که با نوا ن دندا نپزشک 

به تو ا نا یی  مر دا ن  دندا نپزشک تیستند. از رو ی کنجکا وی و کا مل شدن سنا ریوی

مذکو ر ، زنگ مطب خا نم دکتر" ز.ب " را به صدا درآ ورده ، منشی در را بازنمو دپرسید

قبلاْ و قت گرفتید .؟ گفتم  نه فقط می خو اهم عکس دندا نم را نشا ن بدهم .

وا رد شدم دیدم  چندین نفر دیگر هم نشسته ا ند و متو جه شدم این با نو ی جو ا ن 

پزشک متخصص  جرا حی  فک ، لثه و ریشه می با شد . بین  یک مریض من را 

پذیرفت ، مو ضو ع درد دندا ن و  فک و گو شم را گفتم بدو ن آ نکه قضیه را آ ب وتاب

بدهد گفت امروز وقتم پُر هست شما فر دا اول وقت برا ی کشیدن دندا نتا ن مرا جعه-

 فر ما یید . پر سیدم : ببخشید چقدر طو ل می کشه و چقدر با ید بپر دازم؟

گفت هفت هشت دقیقه بیشترطول نمی کشه و هزینه اش بیست وپنج هزارتومان

می شو د که ا گر بیمه با شید می نو یسم و مهر میزنم دفتر چه را .

ا ز شد ت ذو ق یا دم رفت چا نه بزنم فو را ْ گفتم با شه فر دا اول وقت میا م خد متتون

 و با نو ی د ندا نپز شک هم تعجب کرد که چرا فو را ْ پذیرفتم مبلغ را و او نمی دا نست

که برا ی ا ین دندا ن چه مصیبتی کشیده ام .اما آ ن شب تا صبح نخوا بیدم و با خو د

می گفتم چرا ایقدر تفا و ت ؟! چرا اینقدر حر ج و مر ج پز شکی  و غیره ...

خلاصه لحظه ی موعو د فرا رسید و خا نم پزشک درمدت زما ن شش دقیقه دندا ن

پُرما جرا ی ا ینجا نب را کف دستم گذا شته و قا ل قضیه را کندوکلی به اطلا عا ت

جا معه شنا سی ، شهر وند پژو هی و انسی کلو پد یا یی حقیر محقق گمنا م

افزود ه و با نک را هم به فیض ا ین گزینش مطلو ب من از پردا ختن مبلغ سنگین تری

معا ف نمو ده و نتیجه ا ینکه  نه تنها با نوا ن  پزشک در تما می ی ر شته ها ی تخصصی

از دیگر مر دا ن همکار خود نا توا نتر نیستند ، بلکه بر عکس حا ذق تر ، منصف ترو

 پیشگا مترنیزمی با شند .        تاريخ : یکشنبه ۱۹ آبان۱۳۸۷ | ۲:۴۹ قبل از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
{محا وره منظوم توسط پروا نه میلانی میبدی با خوا جه شمس الدین محمد حا فظ شیرازی}

                  

ح:  منم که شهره ی شهـرم زعشق ورزیدن       منـم که دیـده نیـا لـو ده ا م بـه بـد دیـدن

پ: خو شا به حا ل شما کا ین مرا متا ن بوده       مـرا م ما  همـه شـد اشتبـا ه فهمیـــدن

ح: وفا کنیم و ملا مت کشیم و خو ش با شیم       کـه در طـریقت مـا کـا فـریست رنجیــدن

پ: و فادرست ، و لیکن چگو نه خوش با شیم       درا ین زما نه که شدسهم همه ترسیدن

ح: به پیـرمیکـده گفتـم که چیست را ه نجـا ت       بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

پ: منـم بـه پیـر طریقت چنـا ن بگفـتـم ، گفت      بخواب آنچه که خواهی بخواب خوش دیدن  

ح: مرا د دل ز تمـا شـا ی بـاغ عـا لـم چیست       به دست مردم چشم ، از رخ توگل چیدن

پ: خوشابه حال توحافظ که خوش چیدی گل       مـرا نشـد گـل ر و یش مجـا ل بـو یـیــدن    

ح: به می پرستی ا زآن نقش خود زدم برآ ب       که تا خرا ب کنـم  ، نقش خـود پرستیـدن

پ: عجب صـــلا بت گفتـــا ر محکمــی دا ری       چه کر ده ا ی که تو را این کلام بخشیـدن

ح: بـه رحمت سـر زولف تــو وا ثـقــم ور نــه        کشش چونبودا زآن سوچه سودکوشیدن

پ: برو به سو ی حبیت ات ، مبارک آن پیونـد       کشش سزا ی تو با شد زحسن جوشیدن

ح: عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس       که وعظ بی عملا ن وا جب است نشنیدن

پ: شـدم مریـد تو ا کنـون ز آ خـرین مصـر ع       که شـد اسـا س تظـلـم ز آ ن بـرچـیـــدن

ح: ز خط یـا ر بـیــا مـوز، مـهــر بـا رخ خـــوب       که گردعا رض خو با ن خوشست گردیدن

پ: مـوا فقـم کـه بـیـا مـو زم ا ین طریقت را       ز شا م تا به سحر گه ، به حا ل رقصیـدن

ح: مبوس جزلب سا قی و جا م می حا فظ        که دست زهدفروشا ن خطا ست بوسیدن

پ: برو به مکتب پــر وا نه ها ی شـو ر یـده       که پـا ی شعـلــه سـو زا ن شمـع لـرزیـدن

  پروا نه : ا ین محا وره ی منظوم را با اجا زه ی حضرت حا فظ  به همه ی علاقمندان شعرو ادب پا رسی تقدیم می دارم. تاريخ : سه شنبه ۷ آبان۱۳۸۷ | ۲۰:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : پروا نه میلا نی میبدی
                                 ((( و رزش و سلامتی )))     

                                          

نقش ورزش در ایجاد سلامتی  از ابعاد ارزشمند گو نا گو نی بر خور دار بوده که مهمترین

بعدتعریفی ی آ ن را می توا ن درا یجاد سلا متی ی جسمی و رو حی"سایکو سوماتیک"

خلا صه نمود ، که خود نیز زیر مجمو عه های قا بل تو جه بسیاری را در بر می کیرد.

یکی ا ز مهمترین  دلایل بر تری  ورزش نسبت به دیگر اشکال تفریحی که برای مردمان

جهان و جو د دارد ، سهل ا لوصول بو دن آ ن  می باشدکه در هرزما ن و مکان شرا یط

برای ا نجام ا نفرادی و یا گرو هی مهیا می با شد و محدو د یتی برا ی پردا ختن به آ ن

و جو د ندارد حتی از نظر سنی و جنسیتی . ا لبته رعا یت شرا یط و ظو ا بط  و مقررات

ورزشی درمیا د ین بین ا لمللی و با شگا ه ها ی فر هنگی ورزشی که ورزشکـــا ران

حرفه ای راتحت تعلیم مربیا ن ور زیده جهت رقا بتها ی کشوری و یا جهـا نی آ موزش 

داده وآ ما ده می سا زند کا ملاْ ا لزا میست ، اماٌ آ نچه که مد نظر بوده و حا ئز اهمیت

می با شد ، تو جه به جنبه های گستر ده ا ین گو نه تفریحات سا لم و سلامت ا فزا ی

کم هزینه و بی تشریفات ، د ر میا ن مر دما ن عا دی محلات و شهر ها  می با شد که

پر دا ختن به آ ن صرفــــاً جنبه ی ا یجا دسر گر می  ی مفید و تفریح  سا لم را راس

منظور دارد . گاه تقلید ا ز کو دکان د را نجا م  بازیها ی گو نا گون و خا لی ا ز ظو ا بط

وشرا یط می توا ند برای بزرگترها بسیارمفید و سود مند بوده و نه تنها ا کسژن کا فی

به شش آ نها برسا ند  بلکه جر یا ن خو نشا ن را نیز  معتدل گر دا نده و حتی زندگی ی

یکنوا خت آ نا ن را  ، بو یژه در دورا ن با زنشستگی شیرین و هدفمند تر گر دا ند .

بو یژه ا گر با زیها گرو هی و در فضا ی آ زاد پا رکها  صور ت گر فته  و کو دکان هـــم

د ر آ ن مشارکت دا شته با شند و مثلاً ما در بزرگها و پدر بزرگها  در با زی گل کو چیک

 فو تبـــال ازنو ه ها ی گل خود شو ن ، چه دختر و یا چه پسر گل بخورند . یا وا لدین

ا زفرزندان . خلا صه ی کلا م ا ینکه خواستم موءدبا نه و محتر ما نه حضور مبا رکتان

عرض کنم اصو لا ً و عمو ماً تفریحا تی که در فضا ها ی سر بسته و بطور پنها ن و

دورا زچشم مردمردما ن سا لم و نرما ل جا معه صورت می گیرد، را هیست بسوی

تُـرکستا ن .! و برگشتن ازآ ن را ه یعنی بازگشت به حیا ت و سلا متی جسم و جا ن

که حق طبیعی و مسلم هرا نسا ن می با شد که خدا وند به ا و عطا فر مو ده است.

"درضمن تصویر فوق تیم ملی فو تبا ل با نوا ن ایرا ن را نشان می دهد که ا ستاد حسین لطفی مدتی تمرین میداد."   mouse code

كد ماوس